Editorial BoardThe 10th Editorial Board Members List of

Chinese Journal of Radiological Medicine and Protection

(2018—2022)

 

Consultant:   Cheng Tianmin; Pan Ziqiang; Chai Zhifang; Yu Jinming; Wei Kedao

Honorary Editor-in-Chief:  Su Xu

Editor-in-Chief:  Sun Quanfu

Key Laboratory of Radiological Protection and Nuclear Emergency, China CDC, National Institute for Radiological Protection, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 100088, China

Deputy Editor-in-Chief: Cai Jianming; Cao Jianping; Chang Xueqi; Fan Saijun; Liu Xiaodong; Wang Junping; Wang Junjie;  Xu Bo; Zhou Pingkun; Zhuo Wehai

Members with Alliliations:

 Sun Quanfu, Liu Qingjie, Cheng Jinsheng, Liu Jianxiang, Ji Yanqin, Guo Xianhua

Key Laboratory of Radiological Protection and Nuclear Emergency, China CDC, National Institute for Radiological Protection, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 100088, China

Cai Jianming, Liucong

Department of Radiation Medicine, Faculty of Naval Medicine, Second Military Medical University, Shanghai 200433, China

Cao Jianping, Xu Yujie, Zhou Guangming, Tu Yu

School of Radiation Medicine and Protection, Medical College of Soochow University, Suzhou 215123, China

Chang Xueqi, Zuo Yahui

China Institute for Radiation Protection, Taiyuan 030006, China

Zhou Pingkun, Peng Ruiyun, Zhu Maoxiang

Beijing Key Laboratory for Radiobiology, Institute of Radiation Medicine, AMMS, Beijing 100850, China

 Liu Xiaodong

School of Public Health and Management, Wenzhou Medical University, Wenzhou, Zhejiang 325035, China

 Zhuo Weihai, Shao Chunlin

Institute of Radiation Medicine, Fudan University, Shanghai 200032, China

 Fan Saijun, Liu Qiang

Tianjin Key Laboratory of Radiation Medicine and Molecular Nuclear Medicine, Institute of Radiation Medicine, Chinese Academy of Medical Science and Peking Union Medical College, Tianjin 300192, China

 Wang Junping, Shi Chunmeng, Li Rong

State Key Laboratory of Trauma, Burns and Combined Injury, Third Military Medical University, Chongqing 400038, China

 Wang Junjie, Liang Li

Department of Radiation Oncology, Peking University Third Hospital, Beijing 100191, China

 Xu Bo, Wu Hao,

Key laboratory of Carcinogenesis and Translational Research(Ministry of Education/Beijing), Department of Radiotherapy, Peking University Cancer Hospital & Institute, Beijing 100142, China

 Jin Shunzi

Key Laboratory of Radiobiology(Ministry of Health), School of Public Health, Jilin University, Changchun 130021, China

Li Jianjian

Department of Radiation Oncology, University of California Davis, Sacramento, California

 Cai Lu

University of Louisville School of Medicine, 570 South Preston StreetBaxter-1 Building Room 304FLouisville,Kentucky,USA

 Zhou Daohong

University of Arkansas for Medical SciencesUAMS 4301 W Markham St#607Little RockAR 7221101USA

 Yang Yongguang

Columbia University College of Physicians and Surgeons,Columbia Center for Translational Immunology

 Chen Ming

Department of Radiation Oncology, Zhejiang Cancer Hospital, Hangzhou 310022, China

 Dai Jianrong, Jin Jing, Yi Junlin, Geng Jianhua

National Cancer Center, Cancer Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences, Peking Union Medical College, Beijing 100021, China

 Deng Daping,

Institute of Radiation Medicine, Shandong Academy of Medicine Sciences, Jinan 250062, China

 Deng Xiaowu, Xia Yunfei, Huang Xiaoyan

Department of Radiation Onclology, Sun Yat-sen Universiry Cancer Center;State Key Laboratory of Oncology in South China

 Gao Linfeng

Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention , Shanghai 200336,China

 Gao Xianshu

Department of Radiation Oncology, Peking University First Hospital, Beijing 100034, China

 Li Baosheng, Li Jianbin, Yin Yong

Department of Radiation Oncology, Shandong Cancer Hospital Affiliated to Shandong University, Jinan 250117, China

 Li Huimin

Department of Radiology, Xin Hua Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine 200092 Shanghai, China

 Lin Qin

Department of Radiation Oncology, Cancer Center of First Affiliated Hospital of Xiamen University, Xiamen 361001, China

 Liu YulongTian Ye

Second Affiliated Hospital of Soochow University, Suzhou 215004, China

 Lyu Yumin, Zhao Fengling

Henan Institute of Occupational Medicine, Zhengzhou 450052, China

 Ma Yongzhong

Beijing Center for Disease Control and Prevention, Beijing 100013

 Niu Yantao

Department of Radiology, Beijing Tongren Hospital,Capital Medical University,100730 Beijing, China

 Wang Ping

Department of Radiotherapy, Tianjin Medical University Cancer Institute and Hospital, National Clinical Research Center of Cancer, Key Laboratory of Cancer Prevention and Therapy, Tianjin, Tianjin 300060, China

 Tang Yamei

Department of Neurosurgery, Sun Yat-sen Memorial Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510120, China

 Wu Junxin

Department of Radiation Oncology, Fujian Cancer Hospital, Fujian Medical University, Fuzhou 350014, China

 Wu Lijun

Hefei Institute of Physical Science, Chinese Academy of Sciences, Hefei 230027, China

 Wang Chengguo

Institute for Radiological Protection, Inner Mongolia Center for Disease Control and Prevention, Huhhot 010031, China

Yu Jianming

Department of Radiology, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology

 Yu Ningle

Department of Radiation Protection, Jiangsu Provincial Center of Disease Control and Prevention, Nanjing 210009, China

 

Copyright©    Editorial Office of Chinese Journal of Radiological Medicine and Protection    

Beijing ICP No. 05020547 -2

Address: 2 Xinkang Street, Dewai, Beijing 100088, China

Telephone:010-62389620; Email:cjrmp@cjrmp.sina.net

Technical Support:Beijing E-tiller CO.,LTD.

Visitors:9348398  On-line:0

v
Scan QR Code